Шах и мат в класната стая

12.06.2022 08:02

 Шахматът със сигурност присъства в училищния живот - като клубна дейност;  като дейност по интереси; като игра, която децата практикуват свободно във времето на своя отдих; като спортно събитие от училищния празничен календар; като спонтанна дейност, възникнала в пресечната точка на интерес на приятелския кръг. 

                   Играта може да бъде разглеждана като мост, свързващ деца от различни възрасти, пол и интереси. Тя стимулира развитието на социалните умения; въздейства положително и дава тласък на когнитивното развитие; създава условия за ускоряване и закрепване на значими качества на вниманието, паметта, волята и личността; оказва благоприятен ефект и върху развитието на социалните обединения, върху възникването и задълбочаването на приятелствата между децата. Чрез играта и гравитирането в полето на този тематичен интерес, детето достига значима социална полза - уплътнява чувството си за принадлежност към значима общност, споделяща насладата на общото занимание и интерес. В действен практически шахматен план, в постоянното и интензивно поставяне на умствени шахматни пъзели, детето се научава да сравнява, анализира, класифицира, дефинира, обобщава; да извежда обосновани предположения и да достига до верни умозаключения и изводи.

                  Играта възпитава у децата: разбиране за спортно майсторство – нагласата да побеждават честно, като се придържат към общоприетите и валидни шахматни норми и спортсменски етикет; готовност да понасят загуба с достойно и чест и да отдават дължимата почит, уважение към достойнствата и постиженията на опонента; зрелостта да вземат отговорно решения и да довеждат всяка проблематична ситуация до успешен, печеливш финал; убеждението, че не следва да се отказват при изправяне пред трудности, а да градят надежден емоционален самоконтрол, чрез който не само да управляват успешно стреса по време и извън играта, но и да регулират поведения като импулсивност и деструктивност, които могат да ощетят развитието на играта и да доведат до загуба на предимството; умения да съставят действен план и целеустремено, настойчиво да работят по изпълнението му до постигането на желаната цел; успешното управление на вниманието - като го поддържа в максимално високо ниво на концентрация, за да може да се справи с анализа на шахматните предизвикателства. Чрез шахматните занимания децата се научават да идентифицират проблемите, да ги анализират, да акумулират решения и да ги оценяват преди да вземат окончателно решение. При деца с проблеми в адаптацията, шахматът оказва благотворно влияние за подобряване на позитивното, награждаващо свързване с околните; подобрява социално поведение и отговор на социални стимули; създава по-добра представа за възможностите и изгражда стабилна основа за самоуважение и почит към другите.

                   Шахматът развива качествата на дълбочинното, гъвкаво, критическо, самостоятелно, бързо, аналитично, логическо мислене, тъй като в динамичния контекст на играта се преминава през циклично повтарящи се фази на анализ и вземане на решения. Шахматистът многократно, в рамките на една партия, може да премине през фазите на сложен когнитивен процес, включващ няколко когнитивни етапа: 1.идентифициране и осъзнаване на проблем, възникващ на шахматната дъска; след което съзнанието на шахматиста извършва 2. анализ на находката, в рамките на което играчът дефинира шахматния проблем и ефектите, които той оказва или предстои да окаже върху постигането на стратегическата му цел в играта; дефинира слабостите и грешките в поведението на опонента; идентифицира своето материално предимство или недостатъчност; фиксира възможности за неочакван обрат, и т.н., което довежда до 3. стартирането на акумулирането на идеи и хипотези за разрешаване на възникналата шахматна дилема, които се апробират абстрактно – визуализират се напред във времето; те се аргументират, сравняват, претеглят, за да се достигне до логически правилно заключение и извод; стига се до фаза 4. - обоснован избор на решение на създалия се проблем на шахматната дъска с ясното съзнание за поемането на осъзната отговорност за последствията от предприетото действие; за да се стигне до финалната част на този сложен когнитивен цикъл – 5. привеждане на алгоритъма на решението в действие на дъската, където става и реалната проверка на хипотезата на решението, която вече е апробирана интелектуално, абстрактно и изцяло в съзнанието на шахматиста. Този сложен когнитивен процес се характеризира с цикличност – извършва се кръгово, отново и отново, тъй като шахматът е сблъсък на два интелекта, опериращи в динамичната среда на шахматната събитийност.

                        Какво представлява шахматът? Има ли място в класната стая? Възможно ли е и необходимо ли е въобще да се говори за системно обучение? Възможно ли е да се случи то в училищна среда или шахматът е самостоятелна, независима дейност на ученици, с която училището няма и не може да има ангажимент? Възможно ли е шахматът да се изучава в контекста на училищната извънкласна или дори – задължителна програма? Как един стандартен учител би могъл да организира успешна извънкласна дейност по шахмат? Какво трябва да включва това обучение? Какво трябва да бъде съдържанието и как да е подредено тематично? Какви специфични методи и материали могат да се използват? Шахматните знания и умения приложими ли са в други сфери на живота или са изолирани и приложими само в рамките на играта? Именно това са въпросите, които ме вълнуват в тази разработка и желая да засегна тук.

                   Когато говоря за системно обучение по шахмат, имам предвид, че то е процес, който преминава през отделни, стъпаловидно разположени, взаимнообусловени и зависими етапи, в рамките на които обучаващият се следва да получи йерархично подредени (от по-простото към по-сложното) взаимо изводими и взаимозависими знания. Той придобива специфични шахматни умения и навици и това се случва паралелно на развитието на неговите когнитивни, социални и емоционално-волеви качества, които служат на играта и са необходими за успешното и практикуване. Този обучителен процес следва да бъде обоснован, целенасочен, структуриран в система и да гарантира задълбоченото и пълноценно изучаване на древната практика.

                         Ученето на шахмат може да става и ситуативно, както често се случва в живота. Детето натрупа известни познания и умения от наблюдението на други значими за него хора и в рамките на това наблюдение осъществява своите собствени открития и заключения, усвоява частично или отложено определени шахматни концепти. Но това шахматно развитие има случаен и стихиен характер. Често в него липсва онази дълбочина, която шахматът дава на ума и личността.

—————

Назад


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни, рецитирахме стихотворения и почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до нашата класна стая. Разбираме, че има какво да се научи от по-големите ученици.

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  и колективен шах. За тази цел играем шахматното упражнение "Пешки срещу пешки". Всеки член на отора играе по един ход от общата шахматна партия, след което отстъпва мастото си на следващия член на екипа.

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие. Истински майстори на хляба ни показват как се прави свещената храна.

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си. Често я посещаваме. Искаме да чуем шепота на съзаклятниците; да надникнем в китните, малки възрожденски дворчета; да се разходим по каменните пътища на това красиво българско селище.

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между класовете. Нашата цел е да се забавляваме, докато спазваме правилата и играем честно,а не обезателно да станем първи.

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме връзките, които съществуват между нас. Осъзнаваме, че това, което ни свързва, понякога е твърде крехко и чупливо. Разбираме, че успехът понякога зависи от доверието, което имаме помежду си, за да постигнем заедно една обща цел.  

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се изпълни с весела глъч. Малки и големи очакваха с трепет откриването на учебната година. Най-вълнуващо беше за нас - първокласниците, техните родители и учители. Оживено очаквахме онзи момент, в който нещата завинаги ще се променят за всички нас...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и стойката на тялото, подобрява чувството за равновесие, координация и баланс,  развива чувства за ритъм и посока, подобрява самочувствието и формите за изразяване на себе си.

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик - остров Свобода. Разглеждаме една от най-големите скулптурни колекции на открито, посветена на децата - Пепеляшка, Пипи, Ян Бибиян и фигурите на страховити динозаври са на една ръка разстояние. 

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.