Предмети

 
 
         В края на трети клас ученикът трябва да:
 
 • прилага начини за проверка на правописа на гласни в неударени срички и съгласни звукове в средата на думата;
 • разграничава видове морфеми (представка и корен);
 • разпознава сродни думи;
 • разпознава частите на речта (спомагателен глагол съм, лични местоимения);
 • определя лице и число на личните местоимения и лице на глагола;
 • употребява правилно личните местоимения;
 • определя пряко и преносно значение на думата;
 • разпознава думи с близко значение (синоними);
 • познава видовете изречения по цел на изказване – възклицателно и подбудително;
 • интерпретира факти и идеи от научнопопулярен текст;
 • извлича конкретна информация от нехудожествен текст;
 • прави писмен подробен преразказ на кратък текст;
 • съчинява текст: по преживяна случка, по словесна опора;
 • пише лично писмо (в хартиен или електронен вариант);
 • редактира свой текст;
 • ориентира се във взаимоотношенията между героите в изучавано литературно или фолклорно произведение;
 • прави връзка между епизода и цялостния текст на произведението;
 • илюстрира с примери от текста отговора си по въпрос, свързан със съдържанието на изучавано литературно и фолклорно произведение;
 • разграничава описание в художествен текст;
 • открива епитет и сравнение в литературни и фолклорни произведения;
 • изразява емоционално-оценъчно отношение към изучавани или прочетени самостоятелно литературни и фолклорни произведения;
 • доказва, че е разбрал смисъла на прочетеното чрез изразително четене на художествен текст;
 • разбира прочетеното от детски списания, енциклопедии, достъпна информация от интернет;
 • интерпретира текста на литературни и фолклорни произведения чрез участие в екипна дейност на игрови и сценични форми.
 
 
 
 

   В края на трети клас учениците трябва да могат:

 • различава някои често използвани във всекидневието вещества по техни свойства и употреба;
 • описва свойствата и разпространението на водата и въздуха в природата и значението им за живота на Земята;
 • разграничава по основни признаци неживите тела от живите организми;
 • свързва видовото разнообразие в природата с разнообразието в средата и условията на живот;
 • познава характерни за дадена среда приспособления на живот;
 • разбира необходимостта от опазването на средата като условие за защита на всички живи организми;
 • разпознава жизнените процеси хранене, растеж и размножаване;
 • описва по картини и схеми различни начини на движение на животните;
 • назовава по схема основни органи на човешкото тяло и тяхното предназначение;
 • изброява правила за здравословен начин на живот и хранене;
 • дава примери за замърсяване на водата и въздуха;
 • описва резултати от наблюдения в неживата и живата природа;
 • извършва опити с тела, вещества и растения;
 • разчита информация по модели, схеми, таблици, графики.

 


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни. Рецитирахме стихотворения. Почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
         

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.