Словосъчетанието "логическо мислене"

12.06.2022 08:31

Словосъчетанието „логическо мислене“ изхожда от две слова и включва два компонента: логика и мислене. Думата логика произхожда от гръцката дума Logos, която означава мисъл, закономерност, разум. Логиката е наука, която изучава структурите на мисленето, законите на правилното мислене, методите на разсъждение, откриването на доказателство, разграничаването на правилно от грешно разсъждение. За баща на науката за законите и формите на мисленето се смята Аристотел (384-322 г. пр. Хр.).

От психологическа гледна точка, мисленето е висш познавателен психичен процес, при който се осъществява входиране и обработка на информацията от заобикалящия свят; осмисляне се същността на явленията; откриват се закономерности и се формулират закони. То преминава през различни етапи:

 1. оформяне на въпрос, който очертава посоката на търсеното решението; 
 2. поява на асоциации – появяват се връзки между неизвестното/непознатото и известното/познатото, които се подлагат на оценка от мислещия за достоверност, вероятност, пристрастност; 
 3. отсяване на асоциациите и поява на предположение – на този етап се формулират хипотези (колкото повече са те, толкова по-голяма е вероятността да се открие най-доброто решение на проблема), които се подлагат на методи за доказване – чрез проба и грешка; чрез използване на аналогия; чрез откриването на качествено нов подход; чрез математико-статистически методи и др.; 
 4. извършва се проверка на предположението (протичат процеси на уточняване, потвърждаване или опровергаване); 
 5. достига се до задоволителен резултат или до ново когнитивно действие, от което следва повтаряне за целия цикъл от последователни умствени действия за намиране на оптимално решение. 

                Мисленето има начало (свързано с отделянето на признаците на обектите), развитие (състоящо се в сравняване, абстрахиране, конкретизиране) и завършек (проектиращ се в обобщението). Тези звена се разгръщат в ежедневно на човека в състояние на будност. Те могат да протичат мигновено, без да се осъзнава тяхното наличност и да достигнат до светкавичен резултат - установяване на връзки между предметите, техните свойства или явления. 

 Мисленето на всеки човек се отличава със своята уникалност, базираща се на модулациите в качествата на мисленето: 

 1. дълбочина (извличането на съществените признаци на явленията; откриването на връзките между обектите и явленията; декодирането на скрития, неявния смисъл на повтаряеми факти и явления; прогнозирането на близки и далечни последствия; улавянето на случайни и закономерни явления в динамиката на един процес); 
 2. широта на мисленето (извличането на необходимата и запаметена информация, съответна за решаването на определен проблем; генерирането на широк кръг от хипотези, създаващи условия за оптимален избор); 
 3. гъвкавост (намирането на нови начини за решаване на познат проблем; бързо и леко превключване от един способ към друг); 
 4. критичност (безпристрастна оценка на чужди идеи, хипотези; адекватна самооценка на своята работа и подход); 
 5. бързина  (висока скорост на пораждане на идеи, хипотези в критични ситуации; способност за интензивно отсяване на добрите, правилни идеи; в скорострелността на вземане на адекватни решения на проблем); 
 6. самостоятелност на мисленето (самостоятелно формулиране, откриване и вземане на решение);  
 7. последователност на мисленето (следването на закономерности, принципи, спазване на логическите закони).  

Ако направим опит да обобщим идеите и да изведем някаква обща работна дефиниция, без претенции за окончателност и завършеност, то тогава логическото мислене е вид мислене, което позволява решаването на проблеми; правенето на концептуални анализи; прилагането на разсъждения; разпознаване на абстрактни структури; вземане на логични решения, основани на сравнения и изводи.

Логическото мислене е способността на детето да извършва самостоятелно и независимо прости логически действия (анализ, синтез, сравнение, класификация, обобщение и др.), както и умението да прилага логически операции, използвайки индуктивни и дедуктивни логически схеми. Логическото мислене е способността на човека да разбере заобикалящия го свят и да проумее взаимоотношенията между нещата, действията, предметите, фактите, като използва анализ, сравнение, абстракция, умозаключения, индукция, дедукция, аналогия, класификация. То е способността да се разсъждава и да се правят умозаключения.

Логическото мислене е мисловен процес, в рамките на който човек обработва, съхранява и възпроизвежда постъпващата информация, което му позволява да разглежда и търси решения на сложни проблеми, стремейки се да установява връзки и взаимодействия между съставящите ги елементи. В този сложен когнитивен процес се използват пропозиционалните логически форми - конюнкция, дизюнкция, импликация, еквивалентност, отрицание; употребяват се  логическите закони с една и повече променливи;  достига се до извод, заключение, изразяващи едно от четирите възможни отношения между нещата: 

 1. отношението едно - едно (една причина - едно следствие); 
 2. отношението едно – много (една причина – много следствия); 
 3. много – едно (много причини – едно следствие); 
 4. много – много (много причини – много следствия).

Да се прилага логическо мислене, означава:

 1.  да се сравняват наблюдаваните предмети, да се търсят и намират общи свойства, признаци и разграничаващи ги такива;
 2. да се дефинират съществените признаци на обектите и да ги разграничава от несъществените такива; 
 3. да се определят елементите, от които е съставен един обект, за да опознае всеки от тях и може да обедини тези отделни компоненти в едно цяло; 
 4. да се оформят правилни изводи на базата на наблюдението и анализа на факти, данни; 
 5. да се провери достоверността, истинността на собствените заключения;
 6. да се обобщят системно наличните данни;
 7. убедително да се състави доказателство на своите преценки, изводи, заключения; 
 8. да се аргументира верността на определено заключение; 
 9. да се представят мислите по категоричен, последователен, обоснован начин.

—————

Назад


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.