Целенасочено развиване на логическото мислене

12.06.2022 08:42

 Във всяка методическа литература се подчертава, че учителите трябва да се стремят да развиват логическото мислене на своите ученици. Те работят по тази тема усилено и както могат. Авторите на съвременните учебници, учебни тетрадки и помагала се стремят да включват упражнения, чиято основна цел е именно да развият логическото мислене на учениците. Понякога тези задачи са игнорирани от учителите, защото някои от тях се възприемат като натоварващи и отклоняващи вниманието от основните цели на дадения урок - усвояването на базисен набор от знания и умения. 

Логическите задачи са най-интригуващи за учениците, но изискват спокойствие и ресурс от време, в рамките на които учениците да могат да приложат самостоятелност и аналитичност при решаването на задачата. Развитието на логическото мислене днес донякъде се случва спорадично, стихийно и спонтанно. Няма специална програма за последователно и системно развитие на логическото мислене. То просто е фрагмент от всяка обучителна програма. Стреми се да надгражда базата, но не като задължително условие. Част от учениците в днешно време не развиват и не задълбочават своите похвати и начални методи за логическо мислене.  

Процесът на логическото мислене предполага достигане до идеите, фактите, резултатите от даден проблем и поставянето им в последователен, правилен, изводим ред. Децата, които развиват  и прилагат логическо мислене, не се страхуват от сложни проблеми, а ги търсят и се насочват към тях самостоятелно, за да ги подложат на анализ, който по същество е логически метод на изследване, при който съставните елементи – признаци, свойства, отношения на изучавания предмет, мислено или практически се разчленяват. Те смело и свободно вербализират идеи, под формата на съждения (формата на мисълта, в която се утвърждава или отрича нещо относно предметите или явленията) или понятия, които са резултат от цялостната съвкупност от съждения, в които се обобщават данните от разкриването на съществените признаци на обекта. Посветените на логическото мислене деца умеят да използват и противоположния логически метод на познание – синтеза, при който мислено се сливат частите на предмета на интерес, разчленен в процеса на анализ. Установяват се отношенията между частите на предмета като цяло.

При развитието на логическото мислене от съществено значение е умението за извеждане на правилни умозаключения, които са форми на мисленето, при които от няколко известни и определени съждения се получава ново съждение, в което се съдържа ново знание.

Развитието на логическото мислене се осъществява чрез специфично организирано обучение в  решаването на проблеми. Използват се различни подходи:  

 • решаване на пъзели;

 • откриване на разлики;

 • числови решетки и пирамиди;

 • разгъвки на геометрични фигури;

 • маркиране на логически грешки;

 • решаване на предизвикателни интелектуални проблеми

             Шахматът е популярна дейност, развиваща логическите способности на човека, тъй като изисква широко приложение на прогнозата на поведението на противника; откриването на причинно-следствените връзки; допитване до знанията за закономерностите на шахматната дъска. Подобно на математиката, шахматът допринася значително за развитието на логическото мислене. И двете приложни дисциплини се фокусират върху развитието на способността за пълно аргументиране на поведението и върху оперирането с различни форми като мисленето: понятия, съждения, заключения. Способността да се мисли логично изисква: 

 1. познаване на теоретичните основи на логиката; 

 2. способност за правилно изпълнение на такива логически операции - анализ, синтез, класификация, сравнение, обобщение, аналогия, умозаключение; 

 3. уверено използване на ключови логически форми – дефиниция, доказателство, опровержение, заключение, тезис, антитезис, аргумент, извод; 

 4. умение да синхронизира мислите си със законите на логиката;

 5. умението бързо и ефективно да решава сложни логически задачи.     

Познавателната дейност в шахмата се съсредоточава върху формулирането на хипотези; откриването на доказателства; привеждане на аргументи; дефиниране на шахматни явления и закономерности – все логически операции. Ефектите от прилагането на логическото мислене са различни:

 1. бързото откриване на най-добрия, най-лесния, най-безопасния, най-оптималния изход от дадена проблемна ситуация;

 2. избягването на грешки;

 3. правилно, логично изразяване на мислите, така че те да са разбираеми за околните;

 4. избягване на опитите за измама, заблуда, поради разграничаване на  истинните и неправилни изводи;

 5. лесно откриване на аргументи, които да изразяват собствената теза и да убедят събеседниците в правдивостта ѝ;

 6. откриването на грешките, които се допускат и бързото им коригиране.  

—————

Назад


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни, рецитирахме стихотворения и почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до нашата класна стая. Разбираме, че има какво да се научи от по-големите ученици.

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  и колективен шах. За тази цел играем шахматното упражнение "Пешки срещу пешки". Всеки член на отора играе по един ход от общата шахматна партия, след което отстъпва мастото си на следващия член на екипа.

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие. Истински майстори на хляба ни показват как се прави свещената храна.

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си. Често я посещаваме. Искаме да чуем шепота на съзаклятниците; да надникнем в китните, малки възрожденски дворчета; да се разходим по каменните пътища на това красиво българско селище.

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между класовете. Нашата цел е да се забавляваме, докато спазваме правилата и играем честно,а не обезателно да станем първи.

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме връзките, които съществуват между нас. Осъзнаваме, че това, което ни свързва, понякога е твърде крехко и чупливо. Разбираме, че успехът понякога зависи от доверието, което имаме помежду си, за да постигнем заедно една обща цел.  

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се изпълни с весела глъч. Малки и големи очакваха с трепет откриването на учебната година. Най-вълнуващо беше за нас - първокласниците, техните родители и учители. Оживено очаквахме онзи момент, в който нещата завинаги ще се променят за всички нас...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и стойката на тялото, подобрява чувството за равновесие, координация и баланс,  развива чувства за ритъм и посока, подобрява самочувствието и формите за изразяване на себе си.

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик - остров Свобода. Разглеждаме една от най-големите скулптурни колекции на открито, посветена на децата - Пепеляшка, Пипи, Ян Бибиян и фигурите на страховити динозаври са на една ръка разстояние. 

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.