За възникването на програмата по шахмат във втори клас

12.06.2022 08:00

 

„Шахът е гимназията на ума“

Блез Паскал

 

В съвременната информационно наситена и технически обезпечена ера, която прави лесен и възможен достъпа до разнообразна информация - с присъщо за нея   хетерогенно съдържателно качество, достигната по удобни пътища и за ограничено време, представя пред индивида качествено нови претенции пред неговата способност за взискателно извличане, изследване, категоризиране, съпоставяне и организиране на информационните потоци. Необходимо е високо ниво на развитие на критическото мислене, което прави възможна правилната оценка на постъпващата информация; на рефлексивното мислене, което подготвя адекватното, логически правилно и подходящо решение на възникващите проблеми; на творческото мислене, което позволява продуцирането на качествено нов поглед върху данните, засягащи конкретните проблеми. 

В днешния интелектуално предизвикателен и сложен свят, развитото логическо мислене се превръща в  ключ към решаването на комплексни проблеми. Способността да се мисли логически е съдбоносна предпоставка за успешна реализация в съвременния сложен свят. Затова и механизмите за  еволюиране на логическото мислене изплуват на преден план като важен и фронтален проблем пред всяка образователна система.

Българската просвета често е критикувана, заради поставената доминанта върху наизустяването на фактите, които често се фаворитизират в практиката. Фактологичното познание е издигнато в култ. Успеваемостта на ученика се разсъждава от висотата на доближаването и интериоризацията на този култ. От съзнанието се изпуска фактът, че знанията са предпоставка, необходимост, но не крайна цел  на компетентностите, в които се прицелват съвременните  училищни програми.   

Възможностите за развитие на логическото мислене са многообразни, но една от тях е широко разпространена, общодостъпна, икономична и тачена в световен план. Човечеството отдавна е предположило, че системно организираните занимания по шахмат предлагат подходяща среда за еволюцията на логическото мислене. Интензивното практикуване на тази мисловна игра поставя пред индивида проблеми с различна степен на сложност, които трябва и могат да бъдат решени успешно, посредством висока степен на развитие на способността за извеждане на закономерности. Утвърждаването на логическото мислене се превръща в доминантна цел по време на шахматното обучение. Въпроси от типа: „Какво означава този ход? Каква е краткосрочната цел на опонента с това игрово действие? Какви последствия ще окаже поведението му на дъската върху моя план за развитие и моя материал? Незабавно ли трябва да организирам противодействие и защита или мога да продължа да развивам фигурите си и да се придържам плътно към моя тактически план? Как да предотвратя злополучната атакуваща активност на опонента и да получа добавъчен приход в моето материално предимство? Кой е най-ефикасен ход в тази шахматна позиция?“, постоянно съпровождат и ангажират съзнанието на шахматиста. Те са началото на многосъставни мисловни процеси на анализ, класификация, сравнение, абстракция, обобщение, синтез. Те провокират акумулирането на умозаключения, решения и поведенчески програми. Те са взаимно зависими и обратими. Шахматистите се ползват от зрелостта на своите логическите операции, а едновременно с това, подлагайки своето мислене на шахматни тестове във всевъзможни шахматни задачи, осигуряват мощен тласък на развитие и съзряване на логическите връзки и операции.

Заниманията по шахмат развиват способността за визуализация, която е специфична психична тренировка и фино когнитивно изследване на бъдещето. Шахматистите се учат да визуализират дъската и  движението на фигурите, преди реално да са предприели каквито и да било действия. Те отлично знаят, че за всяко погрешно действие, ще носят отговорността на последствията, които се случват незабавно. Те се учат да понасят тежестта на неправилните преценки, да запазват самообладание при дефицит на време и да продължават да продуцират удачни избори. Шахматната дейност усъвършенства уменията за вземане на точни, прецизни решения на сложни проблеми при натиск на време, което от своя страна е полезно за всевъзможните изпити, с които детето ще се среща в живота си.

Заниманията по шахмат развиват прогностичното мислене. Учениците се научават да формулират абстрактно последствията, развитието, изходът от шахматна ситуация. Това се превръща в естествен процес на постоянна оценка и прогноза. В шахматната партия те акумулират и разглеждат в умствен план различни подходи, като оценяват абстрактно техните силни и слаби страни и претеглят стойността на риска, който съществува и поемат.

Шахматистите прилагат конкретно и постоянно логически анализ. Те се научават да разглеждат детайлите от тактическата обстановка и намерения на противника; идентифицират заплахите; откриват слабите полета в неговата защита. Разбират, че решенията, основани на логически анализ са по-добри от решения, основани на импулсивни импулси. Научават се да прилагат абстрактното мислене във всяка фаза от своята игра. При абстрахирането си, използват теоретичните си знания за шахматните понятия и тактики. Научават се да обобщават случващото се и да прогнозират правилно изхода от партията, преди той да е настъпил. Научават се да правят пренос на знанията, като използват добре проучени модели и комбинации на поведение в други подобни ситуации или области на живота и познанието. 

Практикуващите шахмат се научават да изграждат и осъществяват тактическо и стратегическо планиране – на по-краткосрочни и по-дългосрочни цели в партията и в шахматното си поведение по принцип. Придобиват гъвкавост на мисленето и компетентност да пренастройват своя план, според променящата се реална обстановка. Възприемат динамиката като естествен процес, с който се учат да се съобразяват. Тя се превръща в неразделна част от шахматното мислене и поведение. Шахматистите развиват своите способности да проследяват едновременно различни процеси, случващи се едновременно на дъската и да изграждат синхронизиран отговор на различните потребности в своя интерес.

                        Когнитивните ползи от практикуването на шахмат в начална-училищна възраст са многобройни. Първите ученици, които научих да играят шахмат в класната стая, като  дейност по интереси, вече са студенти. Те продължават да практикуват тази игра в своя живот и я намират за развиваща и полезна. Споделят, че пазят детайлни спомени за часовете ни в училище, а някои от тях намират преживяното за едно от най-ценните събития от живота им, които са запомнили от началното училище.

От първите ми стъпки - до днес, изминаха много години. Започнах тази дейност като ръководител на дейност по интереси, озаглавена “Шахматен дебют” в рамките на проект, финансиран от Европейския съюз. За целите на тези занимания съставих неформален шахматен клуб “Оренда” в моя клас. По времето, в което започнах тези занимания в образователната ни система се усещаше липса на подробно разработена занимателна програма, която може да въведе системно и широко тази умствена дейност в класната стая. По-късно запитвания от колеги, които се интересуват от темата, ме мотивира да изложа технически, последователно и закономерно, технология за ранно и начално обучение по шахмат като дейност по интереси в класната стая, която да може да стане достъпна за нуждите и на други интересуващи се български учители и техните ученици. Надявам се моето предложение да е полезно за повече хора.

В програмата, която предлагам,  присъстват и са асимилирани много полезни практики, доказали своето положително въздействие върху развитието на шахматната компетентност. Едновременно с това програмата по същество е изцяло новаторска - съдържа изобилие от оригинални идеи, приложени практически, които са фокусирани не само да ускорят развитието на шахматната компетентност, но и да открият пресечната точка на шахмата с другите учебни предмети, изучавани по учебен план във втори клас. Приносът ми се състои в подбора, представянето, дизайна, наборът от оригинални задачи и съчетаването на шахматното съдържание с другите предметни области във втори клас, така че те взаимно да се обогатят, да взаимодействат, да се фасилитират и да се закрепят стабилно и действено в живота на малките ученици. 

 

—————

Назад


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.