Урок 5. Дунавска равнина

Урок 5. Дунавска равнина
План на урока
1. Природна област - същност
2. Природни области в България
3. Дунавската равнина
4. Термини

 

 

Природна област

Природата на България е много разнообразна. В обширни територии тя има сходни черти. Това позволява територията на страната да бъде разделена условно на по-малки части, наречени природни области. Всяка природна област има специфичен облик. В нея се съчетава земна повърхност, сезонни климатични изменения, води, почви, естествена растителност и животински свят.  

Природната област представлява съчетание от планини, равнини, низини, реки, езера, почви, растителност и животински свят. Всяка природна област има свой неповторим облик и предлага различни условия за живот на хората.

Природни области в България

На територията на България са обособени пет по-малки части - природни области: .

  1. Дунавска равнина
  2. Старопланинска област
  3. Преходна област
  4. Рило-Родопска област
  5. Черноморско крайбрежие

Всяка природна област следва да бъде характеризирана в определена тематична последователност: географско положение; релеф; полезни изкопаеми; климат; води; почви; растителност; животински свят; използване на природните дадености; селища; забележителности; екологични проблеми и опазване на природата.

 

Дунавската равнина

a) Географско положение

Дунавската равнина заема по-голямата част от Северна България. Това е най-северната природна област. Простира се от долината на река Дунав на север до Старопланинската природна област на юг, от долината на река Тимок на запад до Българското черноморско крайбрежие на изток.

б) Релеф 

Релефът е равнинно-хълмист. В областта преобладават низини и равнини, а сред просторните равни земи се издигат възвишения. Най-високата точка на земната повърхност се намира в Лилякското плато - вр. Александров, 517 м. 

в) Полезни изкопаеми

Полезните изкопаеми са от групата на нерудните - гипс, варовици и др.

г) Климат

Зимата в Дунавската равнина е студена, снежна, с много ниски температури на въздуха и силни североизточни ветрове. Лятото е много топло, сухо, горещо. Валежите намаляват от запад на изток и се увеличават от север към юг.

д) Води

Долините на реките Вит и Янтра разделят областта на три части - западна (на запад от река Вит), средна (между река Вит и Янтра) и източна (на изток от река Янтра). 

Основните реки на Дунавската равнина протичат от юг на север. Повечето извират от Старопланинската област или от платата и се вливат в река Дунав. Тези реки са притоци на река Дунав. Водите им се използват за напояване. 

Изключение прави най-дългата изцяло българска река - Искър. Тя извира от Рила, пресича Стара планина, образувайки живописния Искърски пролом и се влива в река Дунав. Общата ѝ дължина е 368 км.

Малките низини покрай река Дунав се редуват с широки речни долини. Интересни и красиви са долините на реките Искър, Янтра, Русенски Лом.

Областта е богата на подпочвени води (минерални извори). В Източната Дунавска равнина е един от най-големите извори - при град Девня.

В тази природна област се намира единственото крайречно езеро в България - езерото Сребърна, което е биосферен резерват на ЮНЕСКО.

г) Почви

По-голямата част от Дунавската равнина е покрита с плодородни почви. Най-широко разпространени са черноземните почви. В крайречните низини по река Дунав са разпространени алувиалните почви. По платата и възвишенията са разпространени сивите горски почви.

д) Растителност

Растителността е предимно тревна и естествена горска на отделни места - тополи, върби по дунавските острови, широколистни гори в Лудогорското плато и край Разград.

Повечето естествена растителност е изкоренена и заменена със селскостопански растения. 

 

е) Животински свят

Животинският свят е представен от гризачи, различни видове птици (яребица, сокол, черен щъркел) и влечуги. От дивите животни се среща заек, къртица, полска мишка, сърна, дива свиня, много птици.

ж) Използване на природните дадености

В наши дни земята на Дунавската равнина почти навсякъде се обработва и е предимно селскостопанска област. Най-обширни са нивите с царевица, слънчоглед и пшеница, които благоприятства и развитието на животновъдството. 

В най-източната част на равнината се намира Добруджа - житницата на България.  По долините на реките е силно развито производството на зеленчуци, овощия (кайсии), лозя. Отглеждат се овце, крави, кози, развива се пчеларството. 

От нерудните полезни изкопаеми се произвеждат строителни материали. Пясъкът и каолинът се използват за производството на стъкло и порцелан.

Електроенергия се добива от топлоелектрически централи (ТЕЦ) и в атомната електроцентрала (АЕЦ) “Козлодуй”.

 

з) Селища

Релефът в Дунавската равнина е благоприятен за изграждането на селища и пътища. 

Русе е най-големият град в областта и най-голямото наше речно пристанище. Основан е от римляните. През 18. и 19. век е важно културно и търговско средище. Първата жп линия го свързва с Варна през 1866 година. 

Край Русе е мостът над Дунав, по който минава международен път. Има технически университет, опера, театър, музеи. Центърът на Русе е като музей на открито с около 200 великолепни сгради, които носят облика на европейската архитектура в средата на 19. век.

Още от древността плодородните почви, реките, възможността за лесно изграждане на селища и пътища са привличали хората. И днес Дунавската равнина е сред най-гъсто населените части на България. Най-големите селища са Видин, Плевен, Русе, Добрич, Шумен, Силистра и др. 

Православен параклис-мавзолей “Свети Георги Победоносец” в град Плевен.

Плевен е вторият по големина град в областта, разположен в средата на Дунавската равнина. Наследник е на тракийското, по-късно римското селище Сторгозия. В града има паметници, които свидетелствуват за съдбоносните боеве в околностите му по време на Руско-турската освободителна война. В тяхна чест е изграден музей панорама “Плевенска епопея 1877”. Плевен е културен център на областта.

 

и) Забележителности

Ивановските скални манастири

Средновековна крепост “Бабини Видини кули”

Забележителност Крепост Меджиди Табия - Силистра

Крепостта "Меджиди табия", Силистра

Басарбовският манастир

Биосферен резерват “Сребърна”

Скален релеф “Мадарски конник”

Панорама “Плевенска епопея 1877 г.”

Свещарска гробница

 

й) Екологични проблеми и опазване на природата

Някои трудови дейности на хората водят до екологични проблеми в природната област - замърсяване на въздуха и водите, намаляване на почвеното плодородие. Заводите за химически продукти и цимент, ТЕЦ, транспортните средства в големите градове замърсяват въздуха, водите и почвите. При строителството и добива на подземни богатства се унищожава скъпоценна земеделска земя. За опазване на естествената природа са уредени защитени територии - природни паркове и резервати.

  • Резерватите са най-строго охранявани територии. В тях не се допуска свободно влизане на посетители.
  • Националните паркове могат да се посещават от туристи, но в тях няма селища и курорти.
  • Природните паркове са пример за хармония между природата и човека - в тях може да има селища и курорти и да се развива трудова дейност, която не замърсява и не нарушава природата.

 

В Природния парк “Русенски Лом” се опазват застрашени за цяла Европа птици, 17 от които са в Червената книга на България: черен щъркел, египетски лешояд, скален орел. В парка са останките на средновековния град Червен и църквите с уникални стенописи на скалния манастир край с. Иванова, включени в Списъка на световното природно и културно наследство.

Природен парк “Персина”. В горите от върби и тополи на запад от гр. Свищов намират сигурно убежище голям брой гнездящи водолюбиви птици: морски орел, лопатарка, блестящ ибис, различни чапли.

Термини

Природна област - неповторимо съчетание от планини, равнини, низини, реки, езера, почви, растителност и животински свят. 

Речна долина - вдлъбната форма на релефа, като следствие на действието на течаща вода (река).

Хълм - изпъкнала форма на релефа. Възвишение с кръгла или овална форма с полегати склонове и относително малка  височина - до 250 м. Той има по-малка площ и височина от планината.

Плато - издигната над околната повърхност равнина с ясно очертани стръмни склонове.

Полезни изкопаеми - вещества, добивани от земната кора или на повърхността, които се използват от човека като материал за производство. Биват горивни (нефт, природен газ, въглища), рудни (руди на черни и руди на цветни метали)  и нерудни (гипс, каменна сол, огнеупорни глини) . 

Резерват - защитена територия. Отглеждат се животни и растения, записани в Червената книга.

 

 


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.