Урок 8. Рило-Родопска област

Урок 8. Рило-Родопска област

Рило-Родопска област

План на урока

Местоположение

Релеф

Полезни изкопаеми

Климат

Води

Почви

Растителност

Животински свят

Използване на природните дадености

Селища

Забележителности

Екологични проблеми и опазване на природата

Нови думи

 

Местоположение

                  Рило-Родопската природна област обхваща южните части на България. В нея се издигат нашите две най-високи планини - Рила (вр. Мусала - 2925 м)  и Пирин (вр. Вихрен - 2914 м).  Тук се простира и нашата най-обширна планина - Родопи (вр. Голям Перелик - 2190 м).                 

              На север Рило-Родопската природна област граничи с Преходната област. На запад - със Северна Македония. На юг достига до южната ни граница с Гърция.

 

Почва

 Характерно е вертикалното зониране на почвената покривка. До 800 - 1000 м почвите са канелени. Над тях - до 1600 м н. в. са разположени кафявите горски почви. Над тях до 2200 м н. в. се намират тъмноцветните горски почви.  Билните части на планините се заемат от планинско-ливадни и неразвити каменисти почви.

 

Природни ресурси

Най-голямо значение имат водните и горски ресурси. Възможностите за използване на земите за селскостопанска дейност са силно ограничени. Само отделни площи се използват за отглеждането на картофи, фасул, тютюн. По-голямо значение за селското стопанство имат естествените ливади и пасищата. Те предлагат добри условия за развитие на животновъдството.

Водното богатство се използва за водоснабдяване, напояване, промишлени нужди - производство на електроенергия.

Широките горските масиви в Родопите са предпоставка за развитието на дърводобива и дървообработването.

Природният потенциал на планините е тясно свързан с туризма и балнеолечението. Има много добри условия за ски- туризъм. Построени са няколко курорта с национално и международно значение. В Рила това са Боровец, Паничище, Сапарева баня. В Родопите това са Чепеларе, Пампорово, Велинград, Девин.

 

Растителен свят

              В ниските части са разпространени широколистните гори, представени от дъб, габър, ясен, а над тях - букови гори.  В по-високите части са разположени иглолистните гори от смърч, ела и бял бор. Преобладават чистите и смесени с бяла мура и бял бор смърчови гори.    

             Над 2000 м е разположена храстова и високопланинска тревна растителност. По билните части са разположени много ливади и пасища. Върху неразвитите каменисти почви растат лишеи и мъхове.

Полезни изкопаеми

В Рила са установени находища на слюди, флуорит и мрамори. В Пирин има залежи на кафяви, лигнитни въглища, мрамор. Родопите са богати на рудни и нерудни полезни изкопаеми - оловно-цинкови и полиметални руди.

Животински свят

Труднодостъпните скални места се обитават от орли и диви кози. В по-ниския горски пояс се срещат сърни, глигани, елени, мечки, вълци глухар. Във високопланинските реки и езера има пъстърва.

Екологични проблеми

Свързани са с използването на водните ресурси. Прехвърлянето на води от планината към столицата може да доведе до сериозни и необратими изменения  в природната среда на Рила. 

За опазване на природните ресурси са създадени националният парк “Рила”,  национален парк “Пирин”, резерват “Баюви дупки” /Пирин/, резерват “Малка Джинджирица” /Пирин/.

В Родопите има 18 резервата - резерват “Червената стена”, резерват “Купена” и др.

Опасни замърсители на природата са предприятията и  цветната металургия в Родопите. Те замърсяват въздуха, водите и почвите с тежки метали и отровни елементи. 

Екологичен проблем е и почвената ерозия.

Под защита е еделвайсът и едно от най-старите дървета на България - Байкушевата мура.


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.