Игри за опознаване и разчупване на ледовете

от Невена Дармонева

       Играта  често е вътрешно мотивирана и пораждаща се, самоценна и притегателна дейност за детето.  В нея то се чувства естествено и свободно - да инициира, на изследва, да проследява, да променя. В нея е ангажирана цялата личност на младия човек - детето участва интелектуално, емоционално и използвайка цялата творческа мощ, която носи в себе си. Игрите предоставят широки възможности за развитие за децата, още повече, че те самите са в състояние на постоянна готовност да учат по този начин. Те им позволяват да осмислят и разбират себе си по-добре, да наблюдават и почувстват сами перспективата на изменението на нагласите, разбиранията; да осъзнаят съществуването на модели на поведения, които не са им присъщи, но биха могли да придобият; да се мотимират да се отнасят към себе си или заобикалящия ги свят по различен, по нов начин.

        Игата в класната стая е значима съвместна дейност в начален етап на образованието. Тя предполага колективна взаимозависимост и разширяване на личните, собствени възможности чрез привличане и интериоризирани на потенциала, който носят другите участници. Тя развива важни социални навици и умения - способност за емпатия, сътрудничество, решаване на конфликтите по пътя на сътрудничеството, претълкуването на определени психични съдържания и откриването на нови интерпретации. 

     Игрите винаги са предпочитани от децата, а потребността от игра е естествено присъща за тях. Игрите създават уникално фантастично пространство, което е снабдено с огромен творчески потенциал. Те предоставят възможност на детето за емоционално отреагиране на жизнени събития, репетиция на нови и желани поведения, осмисляне на натрупания социалния опит, откриване на възможни интерпретации на важни събития от детството, откриване на тактики и подходи към специфични проблеми. Игрите съществено могат да подпомогнат взаимоотношенията с заобикалящите ни, както и да покажат как да се определя, контролира, регулира вътрешния живот на индивида.  

     Играта може да се превърне във възможност - да разбереш себе си и другите;  да  откриеш и почувстваш перспективата на развитието; да изпробваш модел на поведение. По този начин играта се превръща в нещо като работилница, от която са преплетени знания, умения, пориви, чувства, действия. Личността се освобождава от стереотипите, от шаблонното мислене и обичайните варианти за решаването на конкретен проблем.

      Добрата социална игра е своебразен психилогически инструмент, който предполага специфичен отговор на всеки участник в нея. Затова и резултатите, които ще се получат чрез играта понякога са неочаквани, а в някои случаи могат да бъдат и болезнени. Ето защо игрите трябва да се случват под водачеството на възрастен и в определени предварително рамки.

      Игрите задават правила на участниците - предписани поведения, граници на допустимото и недопустимото поведение, както и времеви предел на реализация на съответната игра. Това пряко е свързано с възможности за формиране на саморегулация, навици за планиране, самоконтрол и самооценка.

        Игрите в тази статия са подходящи, когато участниците все още не се познават или социалното свързване между тях е твърде слабо. Игровите дейности могат да се изпълняват в часовете за отдих и игри, в часа на класа или в часовете за занимания по интереси. Те са планирани да допринесат за усилване на процесите на социално свързване и взаимно привличане. Те целят да се преодолява социалната дистанция, отчуждението и да се провокират, улеснят взаимодействията между децата.

 

1. Играта "Свързване в рими"

Цел на играта: опознаване, разчупване на ледовете, отключване на спонтанността и креативността. 

Материали: листчета, писалки.

Време: 5 - 10 минути

Процедура: Учителят осигурява време, за да може всеки участник в групата да измисли едно римуваоно изречение. В него трябва да е включено собственото име на участника.  Участниците споделят своята измислена рима. Водещият на заниманието приканва децата да слушат внимателно и да изберат изречението, което най-много им е харесало, като поставят ръката на рамото на детето, което го е измислило.

Примери: Невена крачи бодро до Милена. Мария търси днес хартия.       

        

2. Играта "Магнит"

Цел на играта: опознаване, разчупване на ледовете, отключване на спонтанността и креативността. 

Материали: свободно пространство в класната стая или на училищния двор.

Време: 5 - 10 минути

Процедура: Участниците се разхождат свободно из класната стая. Спират до някой участник и му задават въпрос. Ако участникът отговори по начин, който е подобен и валиден като отговор и за тях самите, то те поставят ръка на рамото му, сякаш се залепят за участника и продължават да се разхождат заедно, докато срещнат друг участник, на когото задават същия въпрос.

Примери: Обичаш ли да плуваш?     

        

3. Играта "Десет неща, по които си приличаме"

Цел на играта: опознаване, разчупване на ледовете, отключване на спонтанността и креативността. 

Материали: листчета, писалки.

Време: 20 - 25 минути

Процедура: Класът се разделя на по-малки групи. Определя се време - до 10 минути, в рамките на което членовете на малките групи трябва да открият 10 неща, по които всички членове на групата си приличат. След изтичане на времето един член на групата изброява петте открития. 

           Водещият изисква членовете да се отделят от първата група и да открият нова група, към която да се присъединят. Отново се определя време от 10 минути, в рамките на което членовете трябва да открият 10 неща, които са общи за всички участници. След изтичане на времето един член на групата изброява петте открития. 

Пример: Ние обичаме (1.) да играем футбол и (2.) да пеем. Любимите ни учебни предмети са (3.) физическо възпитание и спорт, (4.) изобразително изкуство, (5.) музика. Всеки ден (6.) пишем домашни и (7.) спортуваме. Стремим се да (8.) помагаме и да (9.) приемаме всички, различни от нас. Нямаме търпение да (10.) излезнем навън.

        

4. Играта "Името е най-важно"

Цел на играта: запознаване, разчупване на ледовете.

Материали: топка; столчета, подредени в кръг.

Време: 10 - 15 минути

Процедура: Учителят демонстрира какво се очаква да правят децата.

                 Вариант 1. Участниците се нареждат в кръг. Водещият съобщава името си и подава малка топка на един от участниците. Той казва името на водещия и своето име. Всяко следващо дете казва името на предшестващото го дете в кръга и своето собствено име. 

                Вариант 2. Участниците се нареждат в кръг. Водещият съобщава името си и подава малка топка на един от участниците. Той казва името на водещия и своето име. Всяко следващо дете казва имената на предшестващите го, а накрая своето собствено име.

        

5. Играта "Намигни ми"

Цел на играта: запознаване, разчупване на ледовете.

Материали: топка; столчета, подредени в кръг.

Време: 10 - 15 минути

Процедура: Учителят демонстрира какво се очаква да правят децата.

           Участниците са седнали в кръг. Един от тях влиза в центъра му. Оглежда всички участници. Избира един от тях, произнася името му, гледайки го право в очите. Ако е произнесеното име е правилно, другото дете трябва да му смигне. Това е знак, че може да продължи да отгатва. Ако детето не му смигне, значи отгатващият е сгрешил името и отстъпва мястото си на този, чието име не е познал. 

        

6. Играта "Следвай ме"

Цел на играта: запознаване, разчупване на ледовете.

Материали: топка; столчета, подредени в кръг.

Време: 10 - 15 минути

Процедура: Участниците стоят в кръг. Всеки става, за да се представи. Най-напред казва името си, а след това прави жест, с който иска другите да го свързват в това занимание. В следващите взаимоотношения преди да спомене името на този участник, членовете на групата трябва да правят този жест. След като всички са се представили по този начин, водещият на заниманието разказва измислена от него, но забавна история, в която участват всички членове на групата. Щом чуят да се споменава името на някой, членовете трябва да изиграят неговия жест. Ако не успеят, участникът го показва отново, а четенето започва отначало, като водещият променя историята.

Пример за измислена от водещия история: На мястото на многоточията се поставят имена на членове на групата.   

 Беше ранна утрин, когато .............. отвори очи. Беше сънувал ................. Заедно бяха посетили зоопарка. До клетката на лъва срещнаха .................. Детето се държеше здраво за ръката на ................... Беше го страх от острите зъби на дивата котка. Докато се поздравяваха се появи .................. Той гледаше трескаво и търсеше ................... Беше  го загубил край клетката на хипопотама. Сигурно беше отишъл да купи сладолед от чичо ................. , защото видя .......................................  и ................. да облизват сладко-сладко ягодов сладолед, поръсен с шоколадови пръчици. 

        

7. Играта "Нашето дърво"

Цел на играта: запознаване, разчупване на ледовете.

Материали: работен лист, на който е нарисувана катеричка; цветни моливи.

Време: 10 - 15 минути

Процедура: Водещият раздава катерички за оцветяване. Участниците записват в полата на катеричката своето име и оцветяват рисунката.  Когато са доволни от резултата, прикрепват катеричката на предварително нарисуваното от водещия дърво с листа. Водещият започва история, която трябва за бъде продължена, като всеки член на групата добави по едно изречение. В историята задължително трябва да бъдат включени и да участват катеричките.

        


Игри

Играта "Не се сърди човече"

Играта "Не се сърди човече"
1. История на играта Класическата настолна игра "Не се сърди човече" е любима игра и за малки, и за по-големи деца. Създадена е през 1914 година от Йозеф Фридрих Шмит. В играта участват от двама до четирима играчи.    2. Необходими материали За играта са настолно игрално табло, набор...

—————


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.