Българското общество

1. Зараждане на обществото

Човек трудно би могъл да се развива напълно самостоятелно и независимо от всички останали хора. От самото си раждане той се нуждае от други хора, за да си осигури подслон, храна, облекло, емоционална подкрепа и насочване при овладяване на натрупания опит от другите хора. 

От древни времена хората са започнали да се сдружават, да се обединяват в групи, за да усилят своите възможности да откриват и осигуряват прехрана, да изграждат подслон или да подсигурят своята защита. Така са възникнали първо малки, а след това и по-големи групи от хора, които заедно са полагали труд за осигуряване на прехрана и подслон, подпомагали са се при отглеждане са своето потомство, подкрепяли са се в трудни времена, защитавали са се общо от неприятели.

  Хората променят непрекъснато средата, в която пребивават. Те изграждат пътища, строят домове, оформят селища, в рамките на които живеят заедно. Постепенно едни отделни групи се съединяват с други отделни групи, въпреки наличието на различия помежду им. За да постигнат обединението успешно, хората оформят и приемат определени, общовалидни за всички правила, които им предписват определени задължения и определят приемливото поведение за всички членове на общността. 

2. Същност на обществото

С течение на времето различни групи от хора се сливат и създават една обща по-голяма група, наречена общество. Думата “общество” произлиза от думата "общо", за да опише обединение между различни групи от хора в рамките на едно цяло, основаващо се на спазването на определени общоприети правила. Оществото е съставено от различни по размер и състав групи.

  

3. Българска държава и общество

Република България е държава в Югоизточна Европа. Тя заема източната част на  Балканския полуостров. Нейният най-голям град и столица е град София. 

Страната има богата речна мрежа. Повечето реки са къси и имат ниски водни нива. Много от тях преминават през планински райони. Най-дългата река, намираща се изцяло на българска територия е река Искър. Нейната дължина е 368км. Тя извира от Рила и се влива в река Дунав.

Държава - организация от хора върху единна територия и общо управление и закони. В нея живеят различни общности, различни групи от хора (българи, турци, роми, евреи, арменци), които принадлежат на обединеното българско общество. Тези  различни групи са елементи на българското общество. Българското общество обединява всички български граждани, а те имат равни права и задължения в обществото. 

Появата на държавата води и до усложняване на обществото. Появяват се различни обществени групи - общности от лечители, учители, войници и т. н. Съвременното българско общество е съставено от различни групи. Те обединяват хора, които спортуват, учат или се забавляват заедно; които живеят в едно общо селище; които практикуват еднаква професия; които преследват обща цел. Независимо каква е обществената група, паралелно на нея съществуват и общи правила, които обединяват голямата група - българското общество. 

За да има ред в обществото, то създава правила. Така всеки член на обществото знае какво може и какво не може да прави. Животът на хората в обществото е невъзможен без спазването на правилата. Всеки трябва да спазва своите задължения и да проявява разбиране и уважение към другия. Всички имат равни задължения, права и една обща цел - развитието на България. 

Пред българското общество стоят няколко големи цели: да се даде възможност на всеки член на обществото да развива своите способности; да се осигури ред, спокойствие и безопасност за всички. 

 

4. Групи в обществото

Групата е обединение на на известен брой лица, които са свързани от общ признак. За да има група са необходими минимум двама или повече членове, които общуват помежду си и се стремят да изпълнят някаква обща дейност. Групата може да бъде трайно или нетрайно обединение от хора.

Всеки човек може да членува едновременно в различни обществени групи.

Човек не може да живее изолирано. Той се присъединява и принадлежи към различни групи. Това е така, защото в група по-лесно може да си осигури прехрана, защита, подкрепа. Прокопаването на напоителни канали, изграждането на крепости не е по силите на един човек, но е възможно за обединение от хора, които работят заедно за постигането на тази сложна цел. Най-малката група в обществото е семейството.

В дадено общество могат да бъдат открити различни групи. Съществуват както големи групи - обединени от общ език, религия, обичаи; така и малки групи, които представляват обединение на лица, въз основа на някакъв общ признак.  

5. Екип - същност

Хората се обединяват в екипи, за да постигнат по-добри и бързи резултати при решаването на сложни задачи.

Екипът е малка група от хора, които се стремят да постигнат заедно специфична цел или някакъв уникален резултат. Всички участници са солидарно, съвместно отговорни за постигането на крайната цел. Те си взаимодействат и са взаимнозависими, докато споделят общата цел. Всеки член на екипа допринася със своите уникални умения, идеи и действия за единството и постигането на крайната цел.

Екипите възникват, за да решат твърде сложни, трудоемки или изтощителни задачи, които не са по силите на един човек.  В рамките на екипа членовете разпределят по-малки задания за всеки член, но така, че те да са постижими и възможни за способностите и уменията, с които разполага този член. В повечето случаи участниците поемат специфична роля и прилагат специфично поведение, което се очаква от екипа при постигането на общата цел. Тук се разчита на силните страни и способностите на участниците, които ще помогнат да се постигне екипната цел. Ролите се разпределят внимателно, така че да съответстват на възможностите и уменията на индивида. Екипната роля показва и приноса на всеки участник при реализирането на поставената задача.

Всеки екип има размер /броя на членовете/, състав /комбинация от индивиди, които имат допълващи се умения и опит/, роли в екипа, правила в екипа / това са очакваните модели на поведение/. Целта е обща и разбираема за всеки член, а членовете на екипа следва да бъдат информирани за санкциите при нарушаване на нормите или  стимулите при тяхното спазване.

За да е успешен един екип, то той трябва да притежава някои специални характеристики: 

  •  членовете му да имат взаимно доверие и уважение помежду  си;
  • да изразяват чувствата си открито, спокойно, безопасно и без да се притесняват, че ще бъдат отхвърлени или наранени заради тях;
  • възникващите трудности и конфликти в екипа да се обсъждат пълноценно и да се разрешават напълно конструктивно;
  • членовете да се поддържат, да си помагат и да се подкрепят взаимно;
  • да споделят свободно информацията и тя да достига безпрепятствено до всички участници в екипа;
  • членовете да инвестират енергията си в постигането на екипните цели, а не в постигането на някакви лични цели.

Пример за екипна работа: приказката на Ран Босилек “Дядо и ряпа” - всички обединяват своите сили, за да успеят на извадят ряпата и успяват да го постигнат. Тази задача не е по силите на един човек.

Пример за недобра работа на екип: баснята на П. Р .СлавейковОрел, рак и щука.  

 

6. Права и задължения в обществото

Общият, съвместен живот на хората в едно общество е невъзможен  без спазването на общи правила. Всеки член на обществото е натоварен с определени задължения. Едновременно с това важат и неписани обществени морални норми - на уважение, взаимопомощ, разбиране и подкрепа.

Всички хора в обществото имат права, но и задължения.

Училището е общност, в която децата се учат и развиват. Участието в нея изисква спазването на определени правила и уважение към всички участници. Всеки член на тази общност е отговорен не само за своите действия, но и за езика, който използва, за да се свързва с другите. Членовете на тази общност имат редица права, но и задължения. Обикновено те са взаимно свързани. Ученикът има право да получи добро образование, но трябва да изпълнява цялостно поставената домашна работа и да се стреми към успех. Ученикът има право да получи помощ и подкрепа от учителите и съучениците си в училище, но следва да проявява уважение и да помага на нуждаещите се. 

 

7. Обществени сгради

                      Обществото възниква и се развива на определено географско място. Обикновено човешките общества възникват в близост до някои природни дадености - в близост на река, до обработваеми земи, край други природни богатства, които могат да помогнат за осигуряването на подслон, храна и облекло.

                   В рамките на избраната територия обществото организира селища. В тях освен домовете могат да се видят и сгради, до които има достъп обществеността и са на разположение за обществено ползване. Такива сгради се наричат обществени сгради - детски градини, училища, магазини, театри, киносалони, библиотеки, музеи, изложбени зали, пощенски станции и др. 

 

8. Влияние на технологиите върху обществото

Развитието на съвременните технологии влияе на обществото. Интернет пространството обединява хора от различни части на планетата. Границите на държавите се надмогват.


Големият напредък на науката и техниката влияе на обществото по различни начини. 

Появата на машини в селското стопанство измества ръчния труд.  Сеенето, поливанто и събирането на реколтата вече се извършва с помощта на механични плугове, сеялки и системи за напояване.

Общуването на големи разстояния днес е по-лесно отвсякога. Преди хората са изпращали и очаквали писма, за да поговорят с някой, който е пространствено отдалечен. Днес съобщения се изпращат чрез устройства като смартфони, таблети, компютри.

Обучението преди се е осъществявало чрез наличието на учител, който е разкривал детайлите на познанието. Днес знанието е достъпно в интернет платформи и може да става чрез технологични устройства.

Технологичният напредък доведе до възникване на нови работни места и изчезване на определени професии, характерни за предишни етапи на обществото.

Благодарение на технологията днес говорим за наличието на различни видове транспорт: въздушен транспорт / самолети, хеликоптери/; воден транспорт /; космически транспорт; сухопътен и железопътен транспорт

Днес хората по света се обединяват в огромни групи благодарение на интернет пространството. Границите на държавите се преодоляват от тази технология. Хората могат да образуват групи, дори без да са се срещали помежду си.  

Въпроси и задачи
 
1. Какво представлява обществото?
2. Какви правила има в твоето училище и клас?
3. Какво се случва, ако не спазваш правилата в училище?
4. Какви правила съществуват в твоето семейство? Какво се случва, ако не ги спазваш?
5. В каква извънкласна група членуваш, какви са правилата в нея и какво се случва, ако не ги спазваш?
 
Презентация "Човекът в обществото" виж тук. 
 
 

За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.