Нови думи

 

Термин Значение
било
Най-високата част на планината.
 
бог
Свръхестествено безсмъртно същество, което се разпорежда в някоя област с природата или живота. 
 
боили
Помощници и военачалници на хана.
 
болярин
Благородник, който принадлежи към висшия слой на феодалната класа в България от IX до XIV век.
 
будител
Деец от епохата на Българското възраждане, който е работил за просвещението и националното самоосъзнаване на българския народ.
 
век
  •  
  • Исторически период от 100 години, столетие.
  • Всеки век започва с първата и завършва със стотната година.
  • Оределяме века като добавяме едно към числото, представетно чрез първата цифра от записа на годината.  
 Пример: 7 век - от 601 година до 700 година.
 
водопад
Място в река, където водата пада отвесно от скала, поради разлика в нивата.
 
връх
Най-високата част на билото.
 
Българско възраждане
Период в българската история, който обхваща националноосвободителното движение на българския народ от Османската империя.
 
географска
карта

Изображение на повърхността на земята в умален вид, посредством условни знаци и цветове. Тя улеснява изучаването на природата, селищата, трудовата дейност, историческите и културните забележителности.
 
гражданин
Лице, което живее и е поданик на една държава.
 
гробница
Постройка за полагане на мъртвия.
 

девиз
 
Кратко изречение, което изразява ръководеща поведението или дейността мисъл.

държава
 

Политическа форма на организиране на обществото, разположено на точно определена територия, начело с органи на изпълнителната, законодателната и съдебната власт.
 
държавна 
граница

Очертава територията, която принадлежи на една държава.
 

духовенство

Всички служители на една църква; клир.
 
езеро
Голям естествен или изкуствен водоем, затворен отвсякъде от брегове. То е понижение на земната повърхност, запълнено с вода.
 
езичник
Последовател на езичеството. Човек, който не е християнин.
 
ждрело
Вдлъбната релефна форма с тесни и стръмни склонове, през която протича река.
 
знаме
Прикрепена на прът парче плат със специално оцветяване и герб, което служи за отличителен знак на държавата. 
 
извор
1. Място, където на земната повърхност извира вода.
2. Източник на сведения, данни, оригинален документ.

 
ислям Религия, която се изповядва от мюсюлманите.
карта
Чертеж на земната повърхност, на който с условни знаци са изобразени географски или други особеностни на изобразяваната територия.
 
килия Стая, помещение в манастир.
княз
Титла на българския владетел след приемането на християнството.
 

котловина
/поле/

Ниска земна форма, оградена от всички страни с хълмове или планини.
 
културна
забележителност
 
минало
Времето и случилите се събития в него, които са били по-рано, някога.
 
мирен договор
Съгласие за възстановяване на мирните отношения след война.
 
море
Голямо пространство, запълнено със солена вода, обикновено част от океан. 
 
мюсюлманин Човек, който вярва в бог Аллах.
надморска 
височина

Височината на земната форма спрямо морския бряг.
 
низина
Равнинна земя с надморска височина до 200м.
 
общество
Група от хора, които са обединени от някакъв общ принцип - произход, интереси, положение.
 
опълченец
Доброволец, взел участие в Руско-турската война /1877-1878/.
 
пещера
Кухина в земната повърхност, която има вход и човек може да влезе.
 
планина
Изпъкнала земна форма с различна морска височина. Тя има било, склонове, върхове и подножия.
 

повърхнина

Площ на географски обект; повърхност.
 
поле
Равен земен участък без гора.
 
полезни 
изкопаеми

Природни богатства, добивани от земната повърхност.
 
подножие
Най-ниската част на планината.
 
полуостров
Част от сушата, оградена от три страни с вода.
 
посоки на
света

Географски ориентир, направление, насока -въображаема линия, която се следва при движение.
 
почва
Повърхностният земен рохкав слой, обогатен с хранителни вещества.  В него се развиват растенията.
 
природна
забележителност

Природните забележителности са природни обекти, които притежават изкючителни естетически качества. Те могат да бъта част както от живата, така и от неживата природа - причудливи скали, впечатляващи планински езера, пецери, водопеди, растения и животни.
 
пролом
Земна форма - проход между скалите, образувана от действието на река или пресичането на река между тях.
 
проход
Ниско място в планината, през което преминава път.
 
равнина
Равнинна земя с надморска височина от 200 до 600м.
 
растителност
Съвкупност от всички растения в някоя местност - дървета, храсти и треви.
 
рай
Място, където се живее щастливо, охолно, безгрижно, в блаженство.  
 

рая

Българското християнско население в Османската империя.
резерват  
Местност, в която природните богатства и животните са под специелна закрила. Това е защитена територия за опазване на застрашени растения и животни.

 
река
Непрестанен голям воден поток, който тече в естествено корито.
 
релеф
Съвкупността от всички земни форми.
 
светец
1. Човек, който е посветил живота си в служене на бога или пък има големи заслуги и е обявен от християнската църква за образец за християнски живот и носител на чудодейна сила.  Човек, който е почитан след смъртта си и представлява пример за подражание.
 
светилище  
Място, посветено на божество и предназначено за почитане на боговете.

 
светско училище  
стенопис
Живопис върху стенна мазилка, рисунки върху стена.
 
съкровище
Скъпоценни предмети, закопани в земята.
 
условни знаци Изображения, разположени върху георграфската карта, които показват различни обекти. Чрез условни знаци са показани границите на една държава, селищата, находищата на полезни изкопаеми и др.
устие
Място, където река се влива в море или езеро.
 
флора
Част от природата, която обхваща растителният свят.
 
хан /кан/
Титла на български владетел преди покръстването.
 
християнство
Религия /учение/, в основата на която стои вярата в Иисус Христос.
 
цар
Титла на монарх в България в миналото.
 
цветове
Формите на релефа се представят с различни цветове:
  • Чрез нюансите на кафявия цвят са представени планините, хълмовете. С най-тъмното кафяво са изобразени най-високите части.
  • Със зелен цвят са представени равнините и низините.
  • Със син цвят са представени реките, езерата, моретата, океаните. Най-тъмното синьо показва най-големите дълбочини. 
църква
1. Общност на християните - организация, която ръководи духовния, религиозния живот чрез служители, правила, обичаи.
2. Сграда, в която се извършват богослужения; християнски храм.

 
Червена книга
Книга, описваща застрашените от изчезване растения и животни.
 
язовир
Голямо изкуствено езеро, получено при преграждане на долина. То се използва за напояване, водостнабдяване, рибовъдство.
 

 

 


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.