Равнини и низини в България - урок

        План на урока

1. Релеф и релефни форми

2. Значение на зеления цвят на картата

3. Дунавска равнина

4. Задбалкански полета - Софийско, Карловско, Казанлъшко

5. Горнотракийска низина 

6. Условия за живот и трудова дейност в равнините, низините и полетата

 

Релеф и релефни форми

        Земната кора е най-горния слой на Земята. Земната повърхност не е гладка и равна. На територията на България се наблюдават различни земни форми, които са разнообрази по вид, размери, възраст и начин на образуване. Съвкупността от всички неравности/нагъвания по релефна форма.  Съвкупността от всички разнообразни форми на земната повърхност - хълмове, планини, плата, каньони, долини, съставляват релефа на дадената географска територия. Според посоката на отклонение от идеалната равнина релефните форми се делят на три вида:

1. Изпъкнали релефни форми - това са тези, които се извисяват над идеалната равнина - върхове, ридове, била, плата, хълмове, планини.

2. Вдлъбнати релефни форми - котловини, долини, депресии, каньони, проломи, ждрело, океански падини.

3. Равнинни земни форми - отличават се с много малки неравности на голяма площ - низини, равнини.

undefined

       Източник на изображението: wikipedia

        Въпреки малката площ на България, родният релеф е много разнообразен. Изпъстрен е с равнини, низини, котловини, ниски и високи планини, речни долини. 

 

Значение на зеления цвят на картата

        Равнините, низините и полетата са най-плодородните земи в страната ни. На географската карта те се изобразяват със зелен цвят. Равнинните земи са най-удобни не само за заселване, но и за трудовата дейност на хората. Най големите равнинни земи у нас са Дунавската равнина и Горнотракийската низина.

Дунавска равнина

undefined
Изглед от Дунавската равнина
Източник: wikimedia
 Между река Дунав на север и Стара планина на юг се простира Дунавската равнина и заема голяма част от Северна България. В посока от запад на изток тя стана по-широка и по-хълмиста. През Дунавската равнина се оттичат много реки.
Едни от тях водят началото си от самата равнина, други от Предбалкана, а трети - от Стара планина. Развити са главно черноземните почви. Климатът предразполага развитието на широколистна растителност на запад и по-сухолюбива тревна растителност на изток.  undefined
Изглед от река Огоста в Дунавската равнина
Източник: wikimedia

               От дървесните видове се срещат: дъб, бряст, габър, липа, леска, върба, топола. В гористите райони се срещат глухар, рис, сърна, дива свиня, язовец, вълк, лисица. В Добруджа се срещат в изобилие степен пор, гризаци, скакалци. Среща се разнообразен птичи свят -гъски, яребици, диви патици, гургулици, пъдпъдъци. Езерото Сребърна е резерват за голямо разнообразие от птичи видове. 

Долините на реките Вит и Янтра поделят условно Дунавската равнина на три части:

а) Западна Дунавска равнина - тя е най- тясна и с най-малка надморска височина и се характеризира с равнинно-хълмист релеф. Тук са розположени речните долини на реките Лом, Цибрица, Огоста, Искър, Вит.

б) Средна Дунавска равнина - тя е най-малка по площ от трите части и има плоскоридов и хълмист релеф, който се прорява от долините на реките Вит, Осъм, Янтра.

в) Източна Дунавска равнина - тя се отличава със своя платовидно-хълмист релеф и с по-голямата си надморска височина /средна надморска височина 204 м/. 

 

Задбалкански полета


Източник на изображението: wikimedia
На юг от Стара планина са наредени последователно няколко полета: Софийското, Карловското, Казанлъшкото и други. Те са известни с общото име Задбалкански полета.

            Полетата са равнинни земи, които са заградени от планини. Карловското и Казанлъшкото поле са обединени чрез общо популярно име - "Розовата долина" на България. Получила е името си в средата на 19. век, поради традицието в отглеждането на маслодайната роза. За столица на Розовата долина е считан град Казанлък. Там може да бъде разгледан Музеят на розата, в който може да се проследи историята на отглеждане на маслодайна роза по българските земи и розопроизводството.  Всяка година, в първите дни на юни се отбелязва и Празникът на розата.

 

Горнотракийска низина 

Най-обширната равнинната земя у нас е Горнотракийската низина. Тя обхваща средното поречие на река Марица, заради което е наричана Маричина низина. Тя се простира между Средна гора на север, Родопите на юг и възвишения на Сакар планина на изток. Дължината ѝ по оста запад - изток е 160-180км, а ширината ѝ е 40 - 50 км.

 

Условия за живот и трудова дейност в равнините, низините и полетата

Почвите в нашите равнини, нозини и полета са подходящи за отглеждане на редица земеделски култури - ориз, царевица, плодове, зеленчуци, памук, пшеница, слънчоглед. В близост до реките в равнините са израдени и нашите най-големи градове.

Въпроси и задачи към урока

1. С какъв цвят се изобразяват равнинните земи на картата?

...................................................................................................................................................................

 

2. Оцвети на контурната карта със зелен цвят Дунавската равнина, Горнотракийската низина и Задбалканските полета.

 

3. Какво представляват полетата?

.....................................................................................................................................................................

 

4. Огради излишната дума във всяка група. Обясни причината за твоя избор.

а) Стара планина, Пирин, Рила, Дунавска равнина, Родопите

......................................................................................................................................................................

б) Софийско поле, Казанлъшко поле, Странджа, Карловско поле

......................................................................................................................................................................

в) Дунав, Искър, Вит, Вихрен, Осъм, Янтра 

......................................................................................................................................................................

г) Мусала, Голям Перелик, Ботев, Горнотракийска низина, Черни връх

......................................................................................................................................................................

5. Кои равнини, низина и полета са отбелязани на контурната карта със съответните цифри? Допиши на правилните позиции - Дунавска равнина, Горнотракийка низина и Задбалкански котловини. Оцвети равнните земи с нужния цвят. 

1. ................................................
....................................................

4. .................................................
.....................................................

12................................................
....................................................

 

6. Къде се намира Розовата долина на България? Какво знаеш за нея?

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

 

7. Подреди думите в изречение, така че да се получи вярно твърдение.

а)   равнинните, със, цвят, изобразяват, географската, земи, зелен, на, карта, се  

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

б) Стара планина, на, река, юг, между, на, Дунав, север, и, простира, се, равнина, Дунавската

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни. Рецитирахме стихотворения. Почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
         

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.