Равнини и низини в България - урок

        План на урока

1. Релеф и релефни форми

2. Значение на зеления цвят на картата

3. Дунавска равнина

4. Задбалкански полета - Софийско, Карловско, Казанлъшко

5. Горнотракийска низина 

6. Условия за живот и трудова дейност в равнините, низините и полетата

 

Релеф и релефни форми

        Земната кора е най-горния слой на Земята. Земната повърхност не е гладка и равна. На територията на България се наблюдават различни земни форми, които са разнообрази по вид, размери, възраст и начин на образуване. Съвкупността от всички неравности/нагъвания по релефна форма.  Съвкупността от всички разнообразни форми на земната повърхност - хълмове, планини, плата, каньони, долини, съставляват релефа на дадената географска територия. Според посоката на отклонение от идеалната равнина релефните форми се делят на три вида:

1. Изпъкнали релефни форми - това са тези, които се извисяват над идеалната равнина - върхове, ридове, била, плата, хълмове, планини.

2. Вдлъбнати релефни форми - котловини, долини, депресии, каньони, проломи, ждрело, океански падини.

3. Равнинни земни форми - отличават се с много малки неравности на голяма площ - низини, равнини.

undefined

       Източник на изображението: wikipedia

        Въпреки малката площ на България, родният релеф е много разнообразен. Изпъстрен е с равнини, низини, котловини, ниски и високи планини, речни долини. 

 

Значение на зеления цвят на картата

        Равнините, низините и полетата са най-плодородните земи в страната ни. На географската карта те се изобразяват със зелен цвят. Равнинните земи са най-удобни не само за заселване, но и за трудовата дейност на хората. Най големите равнинни земи у нас са Дунавската равнина и Горнотракийската низина.

Дунавска равнина

undefined
Изглед от Дунавската равнина
Източник: wikimedia
 Между река Дунав на север и Стара планина на юг се простира Дунавската равнина и заема голяма част от Северна България. В посока от запад на изток тя стана по-широка и по-хълмиста. През Дунавската равнина се оттичат много реки.
Едни от тях водят началото си от самата равнина, други от Предбалкана, а трети - от Стара планина. Развити са главно черноземните почви. Климатът предразполага развитието на широколистна растителност на запад и по-сухолюбива тревна растителност на изток.  undefined
Изглед от река Огоста в Дунавската равнина
Източник: wikimedia

               От дървесните видове се срещат: дъб, бряст, габър, липа, леска, върба, топола. В гористите райони се срещат глухар, рис, сърна, дива свиня, язовец, вълк, лисица. В Добруджа се срещат в изобилие степен пор, гризаци, скакалци. Среща се разнообразен птичи свят -гъски, яребици, диви патици, гургулици, пъдпъдъци. Езерото Сребърна е резерват за голямо разнообразие от птичи видове. 

Долините на реките Вит и Янтра поделят условно Дунавската равнина на три части:

а) Западна Дунавска равнина - тя е най- тясна и с най-малка надморска височина и се характеризира с равнинно-хълмист релеф. Тук са розположени речните долини на реките Лом, Цибрица, Огоста, Искър, Вит.

б) Средна Дунавска равнина - тя е най-малка по площ от трите части и има плоскоридов и хълмист релеф, който се прорява от долините на реките Вит, Осъм, Янтра.

в) Източна Дунавска равнина - тя се отличава със своя платовидно-хълмист релеф и с по-голямата си надморска височина /средна надморска височина 204 м/. 

 

Задбалкански полета


Източник на изображението: wikimedia
На юг от Стара планина са наредени последователно няколко полета: Софийското, Карловското, Казанлъшкото и други. Те са известни с общото име Задбалкански полета.

            Полетата са равнинни земи, които са заградени от планини. Карловското и Казанлъшкото поле са обединени чрез общо популярно име - "Розовата долина" на България. Получила е името си в средата на 19. век, поради традицието в отглеждането на маслодайната роза. За столица на Розовата долина е считан град Казанлък. Там може да бъде разгледан Музеят на розата, в който може да се проследи историята на отглеждане на маслодайна роза по българските земи и розопроизводството.  Всяка година, в първите дни на юни се отбелязва и Празникът на розата.

 

Горнотракийска низина 

Най-обширната равнинната земя у нас е Горнотракийската низина. Тя обхваща средното поречие на река Марица, заради което е наричана Маричина низина. Тя се простира между Средна гора на север, Родопите на юг и възвишения на Сакар планина на изток. Дължината ѝ по оста запад - изток е 160-180км, а ширината ѝ е 40 - 50 км.

 

Условия за живот и трудова дейност в равнините, низините и полетата

Почвите в нашите равнини, нозини и полета са подходящи за отглеждане на редица земеделски култури - ориз, царевица, плодове, зеленчуци, памук, пшеница, слънчоглед. В близост до реките в равнините са израдени и нашите най-големи градове.

Въпроси и задачи към урока

1. С какъв цвят се изобразяват равнинните земи на картата?

...................................................................................................................................................................

 

2. Оцвети на контурната карта със зелен цвят Дунавската равнина, Горнотракийската низина и Задбалканските полета.

 

3. Какво представляват полетата?

.....................................................................................................................................................................

 

4. Огради излишната дума във всяка група. Обясни причината за твоя избор.

а) Стара планина, Пирин, Рила, Дунавска равнина, Родопите

......................................................................................................................................................................

б) Софийско поле, Казанлъшко поле, Странджа, Карловско поле

......................................................................................................................................................................

в) Дунав, Искър, Вит, Вихрен, Осъм, Янтра 

......................................................................................................................................................................

г) Мусала, Голям Перелик, Ботев, Горнотракийска низина, Черни връх

......................................................................................................................................................................

5. Кои равнини, низина и полета са отбелязани на контурната карта със съответните цифри? Допиши на правилните позиции - Дунавска равнина, Горнотракийка низина и Задбалкански котловини. Оцвети равнните земи с нужния цвят. 

1. ................................................
....................................................

4. .................................................
.....................................................

12................................................
....................................................

 

6. Къде се намира Розовата долина на България? Какво знаеш за нея?

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

 

7. Подреди думите в изречение, така че да се получи вярно твърдение.

а)   равнинните, със, цвят, изобразяват, географската, земи, зелен, на, карта, се  

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

б) Стара планина, на, река, юг, между, на, Дунав, север, и, простира, се, равнина, Дунавската

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.